Fiscus

De Belastingdienst, wat moet ik weten?

belastingdienst

Wanneer u zich  gaat vestigen in Frankrijk, zult u ook te maken krijgen met de Belastingdienst. In dit geval hebben we het hier over emigreren:  U vertrekt met uw hele inboedel naar Frankrijk om daar definitief te gaan wonen.

Na emigratie naar Frankrijk is het mogelijk dat u nog steeds belastingplichtig bent in Nederland. U bent dan een zogenoemde buitenlandse belastingplichtige.

Wanneer belastingplichtig:

Er is sprake van buitenlandse belastingplicht als u na uw emigratie inkomsten geniet waarover Nederland op grond van nationale regelingen het recht heeft belastingen te heffen. Dit nationale heffingsrecht kan worden beperkt door de toepassing van internationale regelingen, zoals belastingverdragen. Voorbeelden van dergelijke inkomsten zijn:

 • inkomsten uit een dienstbetrekking in Nederland;
 • pensioen- of socialeverzekeringsuitkeringen die u vanuit Nederland ontvangt;
 • inkomsten uit onroerende zaken die u in Nederland bezit.

Gevolgen voor de inkomstenbelasting

Het hangt van uw persoonlijke omstandigheden af welke gevolgen emigreren voor u precies heeft. Bijvoorbeeld heeft u een partner met of zonder inkomen en immigreert deze mee. Heeft u kinderen die mee emigreren. Wordt i belastingplichtig in Frankrijk. etc.

Om te kunnen bepalen wat de gevolgen van emigratie voor u zijn, is het keuzerecht in het jaar van emigratie van belang. Het keuzerecht is een speciale regeling voor personen die niet het hele jaar in Nederland wonen en voor personen die het gehele jaar in het buitenland wonen (buitenlandse belastingplichtigen). De gevolgen voor de belastingheffing zijn afhankelijk van het wel of niet gebruik maken van deze regeling. Lees hier meer over

Bij verhuizing naar Frankrijk zal moeten worden vastgesteld waar de fiscale woonplaats zal komen, dat wil zeggen: het centrum van het maatschappelijk en cultureel leven van de belastingplichtige. Een veelgehoord misverstand is dat je bij het opmaken van de aangifte zelf kunt kiezen waar de fiscale woonplaats ligt. De belastingdienst spreekt op zijn website over dit onderwerp verwarrend genoeg nadrukkelijk over een keuzerecht.

Formeel: mensen die in Frankrijk wonen en Nederlands inkomen genieten, zijn namelijk ook belastingplichtig in Nederland en dan heet het ‘buitenlandse belastingplicht’. Van het recht maken vooral Nederlanders gebruik die in de grensgebieden van Duitsland en België wonen. In de meeste andere gevallen is er echter geen daadwerkelijke belasting verschuldigd, aangezien het verdrag tussen Nederland en Frankrijk de belastingheffing over de meeste inkomsten toewijst aan het woonland, Frankrijk. Er hoeft dan ook geen aangifte te worden gedaan in Nederland. In theorie bestaat dat keuze recht wel, maar in de praktijk is het vrijwel ondoenlijk om aan te tonen dat je Nederlands belastingplichtig bent (leuk om de hypotheekrente van je vaste verblijf in Frankrijk af te trekken) en toch je hoofdverblijf en centrum van levensbelangen in Frankrijk te hebben. Dat kan dus niet. In Frankrijk wonende genieters van een overheidspensioen zoals van het Algemeen Burgerlijk Pensioenfonds ABP bijven belastingplichtig in Nederland. Maar als deze ABP’ers niet in overheidsdienst werkten, maar toch bij deze dienst pensioen opbouwden, kunnen zij belastingplichtig worden in Frankrijk met het voor gepensioneerden vriendelijke tarief. Of pro rata, een deel overheid, een deel bij instellingen.

Men is in Frankrijk in elk geval inkomstenbelasting verschuldigd als men aan een van de volgende voorwaarden voldoet:

 • het huishouden (foyer) is in Frankrijk (de plaats waar men permanent verblijft);
 • de hoofdverblijfplaats (lieu de séjour principale) is in Frankrijk (langer dan 6 maanden per jaar);
 • men oefent in Frankrijk een beroepsactiviteit uit (kan zowel in loondienst zijn, als free-lancer of via een in Frankrijk ingeschreven eigen bedrijf);
 • het centrum van de economische belangen ligt in Frankrijk.

Het begrip fiscaal ingezetene wordt steeds scherper getoetst. Papieren constructies waarbij men leeft in Frankrijk, maar in Nederland belastingplichtig wil blijven, worden steeds minder getolereerd.

Enkele van de belangrijkste verschillen en mogelijke varianten NL/FR:

 • De ‘liggingsstaat’ – hier dus Frankrijk – mag heffen over inkomsten uit onroerend goed, ook al ben je fiscaal inwoner in Nederland. Salarissen worden belast in de ‘werkstaat’.
 • Wie in Frankrijk werkt, betaalt geen loonheffing zoals de inhoudingen op het loon. Arbeidskosten zijn aftrekbaar. Het algemeen forfait is 10% met een maximum van € 13.501 of de werkelijke kosten. De minimum aftrek is € 401.
 • Wie uit Nederland pensioen ontvangt kan eventuele kosten aftrekken en geniet een forfait van 10% met een maximum van € 3491. Voor de sociale belasting mag de in Nederland verplichte bijdrage Zvw worden afgetrokken; dit is aan te tonen met een kopie van de jaaropgave.
 • Wie in Frankrijk inkomstenbelasting betaalt, moet zijn totale wereldinkomen opgeven, inclusief eventuele onroerendgoedinkomsten uit Nederland. Deze onroerendgoedkomsten zijn niet belast in Frankrijk, maar voor de bepaling van het tarief moeten ze wel worden meegenomen.
 • ABP’ers betalen in principe in Nederland belasting, maar moeten wel aangifte doen in Frankrijk omdat ze inwoner zijn van Frankrijk. Vervolgens dienen ook de vrijgestelde bedragen te worden aangegeven, ter bepaling van het tarief.
 • Aanmelden doe je in het jaar dat volgt op de vestiging in Frankrijk, vóór 31 mei het jaar daar op. Uitstel van aangifte kent men niet in Frankrijk.

Bron: Wonen en leven in Frankrijk

Gevolgen voor de eigen woning (als die nog niet in NL verkocht is)

Heeft u voordat u emigreert een eigen woning en bent u na emigratie nog steeds eigenaar van deze woning, dan worden de inkomsten uit deze woning vanaf het moment van emigratie in principe belast in box 3.
Emigreren betekent namelijk dat u uw woonplaats verplaatst naar Frankrijk.  De woning in Nederalnd is dan niet meer aan te merken als een eigen woning in de zin van de belastingwetgeving. Lees hier meer over

Lees meer informatie op de website van de Belastingdienst.

Tweede woning

Wanneer uw huis in Frankrijk als tweede of vakantiewoning wordt gebruikt (lees: geen hoofdverblijf) dan valt deze bezitting in box 3.
De hypotheekrente van de tweede woning is ook niet aftrekbaar.
Lees meer details over belasting gevolgen van een tweede woning.